Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Jezioro Bukowo Duże

 

Jezioro Bukowo Duże k. Trzcinna

gm. Człopa woj. zachodniopomorskie

 

Gospodarz:

Koło PZW "LUBMOR"

os. Słowackiego 28

64-980 TRZCIANKA

Prezes: Janusz Pawłowski

Trzcianka, ul. Lelewela 4

tel. 067-216-33-38 w godz. 16:00 - 20:00

 

Załącznik do uchwały Zarządu ON PZW Piła nr 5/P/2012 z dnia 15.05.2012  - tekst jednolity

 

Informacje ogólne o łowisku.

Jezioro Bukowo Duże użytkowane jest przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile, opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW „LUBMOR” w Trzciance. Łowisko stanowi jezioro o powierzchni lustra wody 16,49 ha, średniej głębokości 4,5 m. Łowisko ma status „łowiska ochronnego” ze względu na charakter akwenu – śródleśne położenie w oddaleniu od siedzib ludzkich, stosunkowo niewielka powierzchnia i głębokość, czysta woda. Z uwagi na występujący w nim rybostan, łowisko posiada charakter typu „mieszanego”. Podstawowe gatunki ryb występujące w łowisku to: płoć, leszcz, karp, karaś srebrzysty i pospolity, lin, amur, okoń, szczupak, sum. Celem utworzenia łowiska jest zabezpieczenie przed przełowieniem stada podstawowego ryb, a także ograniczenie ilości wędkujących na nim osób. Ograniczenie ilości wędkujących zostaje zapewnione poprzez wydawanie imiennych, limitowanych zezwoleń oraz zaostrzenie przepisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).

 

Lokalizacja Łowiska.

Łowisko Ochronne PZW „Jezioro Bukowo Duże” znajduje się w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Tuczno, koło m. Trzcinno, gm. Człopa, powiat Wałecki, woj. Zachodniopomorskie (szer. geogr. 53o07dł. geogr. 16o21’).

Dojazd do łowiska dozwolony jest od m. Niekursko (droga wojewódzka nr 178 ) ul. Leśną, dalej drogą gruntową do m. Trzcinno, a od niej drogami leśnymi na  parkingi oznaczone tablicami „Parking PZW dla wędkarzy”.

Regulamin Łowiska Ochronnego PZW „Jezioro Bukowo Duże”

 

I. Jezioro Bukowo Duże, użytkowane przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile, jest Łowiskiem Ochronnym PZW o nazwie „Jezioro Bukowo Duże”, zwane dalej łowiskiem ochronnym.

    Łowisko jest zaliczane do kategorii „łowisk ochronnych”, typ użytkowania „mieszane”.

II. Gospodarzem łowiska ochronnego działającym w imieniu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile jest Koło PZW „LUBMOR” w Trzciance, Os. Słowackiego nr 28, zwane dalej gospodarzem łowiska.

 

 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska.

1. Na łowisku ochronnym obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz inne szczegółowe uchwały i komunikaty władz, PZW obwieszczane na tablicach informacyjnych.

2. Na łowisku wędkowanie dopuszczone jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia:

2.1 - z brzegu - przez całą dobę,

2.2 – z oznakowanego sprzętu pływającego – od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca)

2.3 – z lodu - od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca).

 

3. Dokumentami uprawniającymi do wędkowania na łowisku są:

3.1 - karta wędkarska,

3.2 - legitymacja członkowska PZW, z aktualnymi na dany rok opłatami składki członkowskiej i składki okręgowej (dotyczy członków PZW)  ,

3.3 - imienne zezwolenie na wędkowanie na łowisku ochronnym „Jezioro Bukowo Duże”( zezwolenie + KP)

3.4 - rejestry połowu ryb.

 

4. Rejestr połowu ryb.

4.1 Na łowisku obowiązuje prowadzenie odrębnego - dodatkowego rejestru połowu ryb.

4.2 Rejestr jest prowadzony zgodnie z zasadami w nim określonymi.

4.3 Rejestr jest wydawany wraz z zezwoleniem na wędkowanie.

4.4 Warunkiem uzyskania nowego zezwolenia na wędkowanie jest zwrot wypełnionego rejestru wydanego do poprzedniego zezwolenia.

4.5 Rejestr podlega zdaniu w punkcie, w którym wydano zezwolenie na wędkowanie i dokonano wpłaty składki na zarybienie lub do specjalnej skrzynki na terenie łowiska przy hangarach. Ponadto może być dokonany przesyłką pocztową na adres: 64-980 Trzcianka, Os. Słowackiego 28/PZW.

4.6 W przypadku zapełnienia rubryk lub zagubienia rejestru do zezwolenia  rocznego, wędkarz jest zobowiązany do pobrania nowego rejestru.

4.7 Wzór rejestru połowu ryb na łowisku ochronnym stanowi Zał. Nr 2 do regulaminu.

5. Na terenie łowiska zabrania się:

5.1 – wywożenia sprzętem pływającym zanęt i przynęt wędkarskich przy      wędkowaniu z brzegu,

5.2 - wykonywania amatorskiego połowu ryb za pomocą kuszy i trolingu,

5.3 - parkowania pojazdów mechanicznych poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi, jako „Parking PZW dla wędkarzy”,

5.4 - palenia ognisk, niszczenia roślinności nabrzeżnej i wodnej,

5.5 - samowolnego budowania pomostów i stanowisk wędkarskich.

 

6. Korzystanie z oznakowanych pomostów i stanowisk wędkarskich odbywa się na zasadzie koleżeńskiej życzliwości, pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej.

7. Każdy z wędkujących na łowisku zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w obrębie swojego łowiska oraz przestrzegania zasad etyki wędkarskiej.

8. Wędkowanie z oznakowanego sprzętu pływającego dopuszcza się w maksymalnej ilości jednocześnie 5 jednostek sprzętu pływającego na łowisku, pierwszeństwo mają ci wędkarze, którzy jako pierwsi rozpoczęli wędkowanie.

IV. Zasady wydawania zezwoleń na wędkowanie oraz wysokość składki na zarybienie.

1. Zezwolenie na wędkowanie jest wystawiane wg. wzoru stanowiącego Zał. Nr 1 do regulaminu.

2. Zezwolenie na wędkowanie jest numerowane i wystawiane imienne.

3. Zezwolenie na wędkowanie posiada roczny lub okresowy termin ważności.

4. Ilość zezwoleń na wędkowanie i wysokość  składki na zarybienie na łowisku ochronnym na dany rok ustala Gospodarz Łowiska, po uprzedniej akceptacji przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.

5. Informacja o ilości zezwoleń na wędkowanie i tabela wysokości składek na zarybienie na dany rok stanowi Zał. Nr 3 do regulaminu.

6. Członkom PZW, po odpracowaniu   10 godzin na rzecz łowiska, w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia, nadaje się na dany rok status „Miłośnika Jeziora Bukowo Duże” i przysługuje im w tym roku preferencyjna wysokość dobrowolnych wpłat na zarybienie.

6.1 Zarząd Koła prowadzi rejestr imienny członków PZW pracujących na rzecz łowiska z określeniem zakresu wykonanej pracy.

6.2 Status „Miłośnika Jeziora Bukowo Duże” nadaje corocznie, uchwałą Zarząd Koła PZW „LUBMOR” w Trzcince.

 

7. Miejsce wydawania zezwoleń:

7.1 Zezwolenia można uzyskać u Skarbnika Koła:

- w siedzibie Koła PZW „LUBMOR” w Trzciance, we wtorki w godz. 16.00-18.00,

- w miejscu zamieszkania Skarbnika Niekursko, ul. Świerczewskiego nr 21a,

 

V. Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie przez wędkującego zasad powyższego „Regulaminu” powoduje cofnięcie zezwolenia na wędkowanie, bez prawa do odszkodowania oraz może stanowić podstawę do odmowy jego wydania w przyszłości. Decyzję w tej sprawie podejmuje Gospodarz Łowiska.

2. Naruszenie zasad wynikających z innych przepisów tj. Statutu PZW, Ustawy o rybactwie śródlądowym, Ustawy o lasach, Ustawy o ochronie przyrody, skutkuje odpowiedzialnością wynikającą z tych przepisów.

Zał. Nr 1

Wzory Zezwoleń na Wędkowanie na Łowisku Ochronnym PZW „Jezioro Bukowo Duże”.

Wg. wzorów zgodnie z Uchwałą Nr 68 ZG PZW z 29.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach PZW.

Zał. Nr 2

Wzór rejestru połowu ryb na Łowisku Ochronnym PZW „Jezioro Bukowo Duże”.

Instrukcja wypełniania rejestru.

I. Rejestr połowu ryb na Łowisku Ochronnym „Jezioro Bukowo Duże”.

Rubrykę „data” wędkujący jest zobowiązany wypełnić bezpośrednio przed rozpoczęciem wędkowania.

Po złowieniu i zabraniu/wypuszczeniu ryb w rubryce „gatunek ryby” należy wpisać symbol gatunku oznaczony cyframi:

Szczupak –1, Sandacz – 2, Sum – 3, Okoń – 4, Miętus – 6, Węgorz – 7, Karp – 8,

Płoć – 9, Leszcz – 10, Lin – 11, Karaś – 12, Karaś Sr. – 13, Amur – 14, inne – 27.

Rubrykę „długość w cm” wypełniać tylko dla gatunków ryb: szczupak, sandacz, sum, węgorz, karp, amur.

Rubrykę „waga w kg” w przypadku braku wagi wpisywać orientacyjnie.

II. Wzór wypełnienia rejestru połowu ryb.

 

Data

Gatunek ryby

Ilość szt.

Waga w kg

Długość w cm

Zabrano/Wypuszczono

1.05.11

1

1

9.7

100

W

Zał. Nr 3

Informacja o ilości zezwoleń na wędkowanie i tabela wysokości składek na zarybienie na Łowisku Ochronnym PZW „Jezioro Bukowo Duże”.

I. Na rok 2011 i rok 2012 ustala się limit zezwoleń na wędkowanie w ilości:

- całorocznych – po 150 szt.,

- okresowych – po 150 szt.

 

II. Tabela wysokości składek na zarybienie.

 

Wędkujący na łowisku ochronnym.

Okres połowu

Składka na zarybienie - dwie wędki lub spinning z brzegu.

Składka na zarybienie - dwie wędki lub spinning z łodzi*

Członek PZW, mający status „Miłośnika Jez. Bukowo Duże”

Cały sezon

30, zł

40, zł

30 dni

25, zł

30, zł

7 dni

15, zł

20, zł

3 dni

5, zł

10, zł

Członek PZW

Cały sezon

100, zł

120, zł

30 dni

50, zł

80, zł

7 dni

30, zł

50, zł

3 dni

10, zł

20, zł

Niezrzeszeni i cudzoziemcy

Cały sezon

200, zł

300, zł

30 dni

120, zł

200, zł

7 dni

40, zł

60, zł

3 dni

20, zł

30, zł

*Składki na zarybienie -  z łodzi upoważniają do wędkowania z brzegu

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia