Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO OKRĘGU NADNOTECKIEGO W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Rada ds. Młodzieży ON PZW w Pile zwraca się do Zarządów Kół PZW Okręgu Nadnoteckiego o udział w Okręgowym konkursie

 

Najaktywniejsze Koło PZW Okręgu Nadnoteckiego w zakresie pracy z młodzieżą”

 

Jednocześnie apelujemy do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację szkoleń i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa oraz innych działań zmierzających do zwiększenia stanu osobowego dzieci i młodzieży w Polskim Związku Wędkarskim.

  

Celem konkursu jest zainteresowanie Kół PZW pracą z młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską, sport oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.

 

Koła przystępujące do współzawodnictwa zobowiązane są do 30 marca każdego roku przesłać pisemne zgłoszenie o udziale w  konkursie do Rady ds. Młodzieży przy ON PZW w Pile. Zgłoszenie można dostarczyć:

 - przesyłając pocztą tradycyjną na adres: ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła (decyduje data stempla pocztowego);

 - przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: onpzw@o2.pl ;

 - osobiście do Biura Zarządu Okręgu: Piła, Śniadeckich 136/4.

  

Zwycięzcy wyłonieni zostaną po udokumentowanej realizacji załączonego do zgłoszenia planu pracy i uzyskanych punktów z regulaminu konkursu.

 

Nagrodami w konkursie są:

        I. miejsce - dyplom oraz 1000,00 zł  + dyplom

       II. miejsce - dyplom oraz 800,00 zł  + dyplom

      III. miejsce - dyplom oraz 700,00 zł  + dyplom

       IV. miejsce - dyplom oraz 600,00 zł  + dyplom

        V. miejsce - dyplom oraz 500,00 zł  + dyplom

       VI. miejsce - dyplom oraz 400,00 zł  + dyplom

   

R E G U L A M I N     K O N K U R S U

 

Lp.

Zadania

Punkty

1

Za każdego nowego członka uczestnika przyjętego do Związku

30 pkt.

2

Za każdego członka uczestnika przyjętego do Związku ze szkółki wędkarskiej

20 pkt.

3

Za każdą działającą w kole szkółkę wędkarską (za szkółkę wędkarską uważa się prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zorganizowanej grupie udokumentowanych dziennikiem szkoleń )

40 pkt.

4

Za każdą zorganizowaną imprezę wędkarską dla młodzieży niezrzeszonej w PZW

30 pkt.

5

Za instruktora młodzieży (nie będącego nauczycielem)

10 pkt.

6

Za inspektora lub instruktora z grona nauczycielskiego

20 pkt.

7

Za inspektora szkolenia młodzieży wędkarskiej (nie będącego nauczycielem)

15 pkt.

8

Za każdy udział w okręgowych zawodach młodzieży

oraz za zajęcie : za I miejsca (w klasyfikacji indywidualnej)

za X miejsce

20 pkt.

10 pkt.

1 pkt

9

Za udział w okręgowych zawodach kadetki lub juniorki

20 pkt.

10

Sprzątanie akwenu, którym opiekuje się koło w ramach Tygodnia Czystości Wód

20 pkt.

11

Za zorganizowanie wycieczki wędkarskiej dla młodzieży

20 pkt.

12

Organizacja obozu wędkarskiego

50 pkt.

13

Zorganizowanie biwaków lub warsztatów wędkarskich nad wodą

20 pkt.

14

Za zorganizowanie w kole konkursu ekologiczno-wędkarskiego

20 pkt.

15

Udział w okręgowym turnieju wiedzy ekologiczno-wędkarskiej

oraz za zajęcie : za I miejsca (w klasyfikacji indywidualnej , drużynowej)

za X miejsce

20 pkt.

10 pkt.

1 pkt

16

Udział w konkursie plastycznym „Czyste wody - Zdrowe ryby”

za każde wyróżnienie

10 pkt.

3 pkt.

17

Za każde zorganizowane zawody wędkarskie na szczeblu koła dla młodzieży

20 pkt.

18

Za współpracę z innym Zarządem Koła na rzecz młodzieży

25 pkt.

19

Za każde zorganizowane zawody wędkarskie dla młodzieży na szczeblu Okręgu

20 pkt.

 

Oceny prac konkursu dokona Rada ds. Młodzieży ON PZW w Pile na podstawie przesłanych i zweryfikowanych materiałów, w tym dokumentacji z zajęć szkoleniowych, przeprowadzonych zawodów, odbytych wycieczek, biwaków i obozów wędkarskich z obowiązkowym podaniem dat urodzenia uczestników.

 

Do dokumentacji tej zaliczamy:

 • sprawozdanie opisowe z pracy z młodzieżą wraz z załącznikami (kserokopie),
 • lista nowo przyjętych członków uczestników z podaniem daty urodzenia,
 • lista nowo przyjętych członków uczestników ze szkółki z podaniem daty urodzenia protokoły z zawodów wędkarskich i wycieczek (kserokopia),
 • protokoły z zawodów wędkarskich i wycieczek (kserokopia)
 • kserokopie licencji inspektorów i instruktorów wędkarskich.

  Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 2 osoby z Zarządu Koła. Komplet materiałów za dany rok należy przesłać na adres biura Okręgu w terminie do 30 listopada danego roku.

   

  Rada ds. Młodzieży

  ON PZW w Pile

   

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia