Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwała XII OZD ON PZW w Pile

UCHWAŁA

 

XII Zjazdu Delegatów Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

 

 

Piła, 10 czerwca 2017 r.

 

Działając zgodnie z § 41 Statutu PZW oraz na podstawie przekazanych delegatom materiałów sprawozdawczo-programowych, złożonych sprawozdań przez ustępujące władze oraz organy Okręgu, dyskusji i zgłoszonych wniosków, a także analizy materiałów z Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Kół, Okręgowy Zjazd Delegatów:

1.    Przyjmuje do wiadomości i zatwierdza materiały sprawozdawcze przedstawione na XII Zjeździe Delegatów Okręgu przez ustępujące władze i organy tj. Zarząd Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński.

2.    Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, wyrażając jednocześnie podziękowanie Kolegom za ofiarną i efektywną pracę na rzecz polskiego wędkarstwa w kadencji 2013-2016.

3.    Akceptuje i przekazuje do realizacji "Założenia programowe działalności Okręgu Nadnoteckiego PZW w kadencji 2017-2020" - załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

4.    Zobowiązuje delegatów na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW do przedstawienia wniosków i postulatów wypracowanych przez XII Zjazd Okręgu Nadnoteckiego PZW wykraczających poza statutowe kompetencje zjazdu okręgowego. Wnioski te wraz z uzasadnieniem zawarte są w załączniku nr 2, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

5.    Zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Okręgu do rozpatrzenia i realizacji zasadnych wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Zjazdu oraz o poinformowanie wnioskodawców o sposobie ich realizacji.

6.    Zobowiązuje Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW do złożenia wniosku do ZG PZW o nadanie godności Członka Honorowego PZW przez XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW kol. Lidii Pirtań – Koło PZW Klan Hucho w Pile.  


 

Załącznik nr 1


Założenia Programowe Działalności Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile na kadencję 2017–2020

 

Działalność organizacyjna

Głównym zadaniem władz Okręgu Nadnoteckiego PZW powinno być dalsze zapewnienie pełnej integracji struktur Związku w ramach Okręgu i rejonów współdziałania kół zgodnie ze Statutem PZW. Dla osiągnięcia tego celu należy podjąć następujące działania:

1. Doskonalenie struktur kół terenowych (miejskich, miejsko - gminnych, środowiskowych) i zakładowych.

2. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia oceny pracy kół, która stanowiłaby podstawę do podziału składki członkowskiej.

3. Wykorzystując doświadczenia wynikające ze współpracy kół, udoskonalić formy współpracy w rejonach współdziałania.

4. Udoskonalić metody przepływu informacji pomiędzy Zarządem Okręgu a rejonami i kołami.

5. Poprawić efektywność działań komisji problemowych poprzez organizację okresowych spotkań, narad z prezesami i aktywem kół, a także różnych form szkolenia działaczy, szczególnie dot. prowadzenie prawidłowych działań finansowych.

6. Zacieśnić współpracę z Okręgową Komisją Rewizyjną celem wypracowania wspólnych działań kontrolnych mających na celu poprawę funkcjonowania wszystkich struktur Okręgu.

7. Aktywnie współpracować z Okręgowym Sądem Koleżeńskim na rzecz kształtowania prawidłowych postaw i etyki wędkarskiej wśród członków Związku.

8. Kontynuować i rozwijać współpracę z innymi okręgami PZW, organizacjami ekologicznymi oraz nawiązaną dotychczas współpracę międzynarodową.

9. Kontynuować i uaktywniać współpracę z administracją samorządową i rządową w celu poprawy warunków funkcjonowania kół PZW, poprzez min. aktywne uczestnictwo w kampaniach wyborczych w celu wniesienia do programów treści związanych z celami PZW.

10. Dbać o wizerunek medialny Okręgu poprzez stałe doskonalenie strony internetowej, wykorzystywanie nowych komunikatorów internetowych, współpracę z regionalnymi środkami masowego przekazu, czynny udział w targach, kiermaszach i innych imprezach lokalnych.

 

Praca z młodzieżą

Wykorzystując doświadczenia minionej kadencji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą należy położyć szczególny nacisk na:

1. Kontynuację sprawdzonych działań w pracy z dziećmi i młodzieżą wędkarską, w szczególności:

1) propagować wędkarstwo wśród młodzieży szkolnej poprzez dalszy rozwój młodzieżowych szkółek wędkarskich;

2) organizować szkolenia, konkursy i turnieje o tematyce ekologiczno-wędkarskiej;

3) dążyć do zwiększenia liczby zawodów dla dzieci i młodzieży, rozważyć możliwość organizowania zawodów na szczeblu rejonu bądź powiatu;

4) podjąć działania zmierzające do reaktywacji letnich obozów wędkarskich.

2. W miejsce aktualnie działającej Komisji ds. młodzieży powołać Radę do spraw młodzieży z pozostawieniem dotychczasowych kompetencji.

3. Zapewnienie wsparcia finansowego Okręgu przy organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą (minimum 2% od składki członkowskiej).

4. Wykorzystanie możliwości pozyskania środków od samorządów z przeznaczeniem na pracę z młodzieżą wędkarską.

 

Zagospodarowanie i ochrona wód

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed przyszłymi władzami Okręgu, jest utrzymanie pozyskanych wód, racjonalne gospodarowanie ich zasobami, ochrona oraz zarybianie zgodnie z wymogami ustaw: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, o rybactwie śródlądowym oraz o ochronie przyrody. Realizacja tak nakreślonych celów gospodarki rybacko-wędkarskiej powinna być realizowana poprzez:

1. Prawidłowe prowadzenie, zgodnie z operatami rybackimi w przypadku obwodów oraz planami zagospodarowania w odniesieniu do wód stojących, zarybianie akwenów.

2. Utrzymanie współpracy z hodowcami ryb gwarantującymi produkcję wartościowego genetycznie, zdrowego materiału zarybieniowego.

3. Systematyczne szkolenie społecznych inspektorów zarybienia i ich aktywny udział w zarybianiu.

4. Prowadzenie monitoringu wód poprzez badania czystości wód, prowadzenie odłowów selekcyjnych i kontrolnych.

5. Systematyczne szkolenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką z zakresu wiedzy ichtiologicznej, prawa wodnego i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

6. Gromadzenie i wykorzystywanie wyników badań naukowych, rezultatów działalności rybackiej i ichtiologicznej, a także informacji od wędkarzy (rejestry połowów).

7. Zwiększenie skuteczności ochrony wód poprzez:

1) ścisłe koordynowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu z działaniami Państwowej Straży Rybackiej, komendantami i komisariatami policji, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska;

2) rozwijanie aktywności Społecznej Straży Rybackiej powiatów poprzez ścisłą współpracę ze starostami powiatowymi i komendami policji oraz PSR;

3) wzmożone akcje antykłusownicze i ochronne w okresie tarła ryb i w okresach przedświątecznych, tworzenie sztucznych tarlisk oraz udzielanie fachowej pomoc w organizowaniu akcji zarybieniowych i ochronnych;

4) zacieśnienie współpracy z organizacjami proekologicznymi, Strażą Leśną oraz służbami ochrony środowiska w celu ochrony ryb i miejsc naturalnego tarła.

8. Szkolenie społecznej i etatowej straży rybackiej, organizowanie pracy edukacyjnej wśród młodzieży w zakresie przepisów prawa wodnego, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, podstaw ichtiologii i przepisów PZW.

9. Systematyczne doposażanie Społecznej Straży Rybackiej w odpowiednie środki oraz dbałość o ich prawidłowe stosowanie i wykorzystywanie.

10. Zacieśnianie współpracy ze starostwami, WZMiUW oraz RZGW celem zabezpieczenia interesów PZW na wodach dzierżawionych i użytkowanych, a także pozyskiwania nowych wód i terenów rekreacyjnych.

 

Działalność Sportowo–Turystyczna

W dziedzinie sportu i wypoczynku wędkarskiego należy:

1. Dostosować organizację zawodów sportowych do nowych wymagań statutowych.

2. Kontynuować działalność kół i Okręgu we wszystkich dyscyplinach i kategoriach sportowych poprzez uczestnictwo reprezentacji Okręgu w różnych formach rywalizacji sportowej krajowej i międzyokręgowej (zawody Grand Prix, mistrzostwa Polski drużynowe i indywidualne).

3. Objąć juniorów i kadetów kół Okręgu szczególną opieką organizacyjną i szkoleniową w poszczególnych wędkarskich dyscyplinach sportowych.

4. Poprzez działalność Wielosekcyjnego Nadnoteckiego Klubu Sportowego rozwijać sport wyczynowy.

5. Rozwijać i upowszechniać ofertę imprez wędkarskich i sportowo-turystycznych.

 

Działalność finansowa i inwestycyjna

Racjonalna gospodarka majątkiem Okręgu Nadnoteckiego PZW wymaga kontynuacji następujących działań:

1. Prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej w Okręgu i Kołach.

2. Ustalania wysokości składki okręgowej w sposób zabezpieczający prowadzenie optymalnej gospodarki zarybieniowej przy skutecznej ochronie wód oraz sprawnym funkcjonowaniu Okręgu.

3. Wykorzystania możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych z funduszy unijnych (LGR, LGD) oraz dotacji celowych (samorządy, WFOŚiGW).

4. Szkolenia osób funkcyjnych w zakresie przepisów finansowych.

 

 

Ponadto w czasie obrad Zjazdu zgłoszono 7 wniosków indywidualnych, które decyzją Zjazdu zostały przekazane do rozpatrzenia odpowiednim gremiom.

  

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia