Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwała XIII OZD ON PZW w Pile

 UCHWAŁA

XIII  Zjazdu Delegatów Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

Piła, 19 lutego 2022 r.

Działając zgodnie z § 43 Statutu PZW oraz na podstawie przekazanych delegatom materiałów, złożonych sprawozdań przez ustępujące władze oraz organy Okręgu, wniosków zgłoszonych w dyskusji Zjazdowej, a także  w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej  w Kołach - Okręgowy Zjazd Delegatów:

 1. Przyjmuje do wiadomości i zatwierdza materiały sprawozdawcze przedstawione na  XIII Zjeździe Delegatów Okręgu przez ustępujące władze i organy tj. Zarząd Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński.
 2. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium  członkom ustępującego Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile,  
  wyrażając podziękowanie  Koleżankom i Kolegom za ofiarną i efektywną pracę na rzecz polskiego wędkarstwa w kadencji 2017 - 2021.
 3. Akceptuje i przekazuje do realizacji "Założenia programowe działalności Okręgu Nadnoteckiego PZW w kadencji 2022 - 2025" -  załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 4. Zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Okręgu do rozpatrzenia i realizacji zasadnych wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Zjazdu oraz  poinformowania wnioskodawców o sposobie ich realizacji.
 5. Zobowiązuje Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW do złożenia wniosków do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego o nadanie godności Członka Honorowego PZW przez XXXII Krajowy Zjazd Delegatów PZW:

1. Kol. Henrykowi Witt – Koło PZW w Kaczorach.

2. Kol. Zenonowi Schulz – Koło PZW Podlasie w Pile  

 

 

 

 

Załącznik nr 1


Założenia Programowe Działalności Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile na kadencję 2022 – 2025.

Działalność organizacyjna
W zakresie działalności organizacyjnej nowo wybrane władze Okręgu Nadnoteckiego PZW powinny podjąć następujące działania:

 1. Doskonalenie struktur Zarządu Okręgu, Biura ZO oraz kół terenowych (miejskich, miejsko - gminnych, środowiskowych) i zakładowych.
 2. Rozszerzenie form współpracy w rejonach współdziałania Kół PZW.
 3. Wzmożenie działań komisji problemowych poprzez organizację okresowych spotkań, narad z prezesami i aktywem kół, a także różnych form szkolenia działaczy, szczególnie dot. prowadzenie prawidłowych działań finansowych.
 4. Kontynuacja współpracy z Okręgową Komisją Rewizyjną celem wypracowania wspólnych działań kontrolnych mających na celu poprawę funkcjonowania wszystkich struktur Okręgu.
 5. Kształtowanie prawidłowych postaw i etyki wędkarskiej wśród członków Związku we współpracy z Okręgowym Sądem Koleżeńskim.
 6. Rozwijanie współpracy z innymi okręgami PZW oraz organizacjami proekologicznymi.
 7. Kontynuacja szkoleń działaczy Okręgu i Kół w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Kontynuowanie współpracy z administracją samorządową  i rządową w celu poprawy warunków funkcjonowania kół PZW.
 9. Zapewnienie dbałości o pozytywny wizerunek medialny Okręgu poprzez stałe doskonalenie strony internetowej, wykorzystywanie mediów społecznościowych, komunikatorów internetowych, współpracę z regionalnymi środkami masowego przekazu, czynny udział w lokalnym życiu społecznym.           

Praca z młodzieżą

Wykorzystując doświadczenia minionej kadencji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą należy położyć szczególny nacisk na:

1. Kontynuację sprawdzonych działań w pracy z dziećmi i młodzieżą wędkarską ,  w szczególności:

1)   propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży szkolnej poprzez dalszy rozwój młodzieżowych szkółek wędkarskich;

2)   organizowanie szkoleń, konkursów i turniejów o tematyce ekologiczno –wędkarskiej;

3)   dążenie do zwiększenia ilości zawodów dla dzieci i młodzieży, należy rozważyć możliwość organizowania zawodów na szczeblu rejonu bądź powiatu;

4)   kontynuowanie organizacji festynów i zawodów wędkarskich dla młodzieży niepełnosprawnej;

5)   podjęcie działań zmierzających do reaktywacji letnich obozów lub biwaków wędkarskich;

2.   2. Zapewnienie wsparcia finansowego Okręgu przy organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą (minimum 3% od składki członkowskiej);
3. Wykorzystanie możliwości pozyskania środków od samorządów z przeznaczeniem na pracę z młodzieżą wędkarską.

Zagospodarowanie i ochrona wód
Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed przyszłymi władzami Okręgu, jest utrzymanie pozyskanych wód, racjonalne gospodarowanie ich zasobami, ochrona oraz zarybianie zgodnie z wymogami ustaw: Prawo Wodne, Prawo ochrony środowiska, o Rybactwie śródlądowym oraz o ochronie przyrody.

Realizacja wymienionych celów gospodarki rybacko-wędkarskiej powinna być realizowana poprzez:

 1. Prawidłowe prowadzenie gospodarki na użytkowanych wodach, zgodnie z operatami  w przypadku obwodów rybackich oraz planami zagospodarowania w odniesieniu do wód stojących;
 2. Wspieranie naturalnego rozrodu ryb poprzez zakładanie krześlisk, odbudowę zniszczonych tarlisk, monitorowanie istniejących przepławek dla ryb;
 3. Opracowanie, wdrożenie i wykonywanie uchwały ZON ws. wytycznych dotyczących procedury, trybu i sposobu realizacji zarybień i odłowów;
 4. Włączenie Kół do sprawy zagospodarowania i ochrony wód poprzez udostępnienie Zarządom wypisów z właściwych operatów rybackich lub planów zagospodarowania dla wód, których gospodarzem jest określone Koło, zaangażowanie Komisji Zarybieniowych w faktyczną realizację zadań związanych z wykonywaniem uchwały ZON ws. Wytycznych dotyczących procedury, trybu i sposobu realizacji zarybień i odłowów;
 5. Utrzymanie współpracy z hodowcami ryb gwarantującymi produkcję wartościowego genetycznie, zdrowego  materiału zarybieniowego;
 6. Systematyczne szkolenie społecznych inspektorów zarybienia i ich aktywny udział w zarybianiu;
 7. Prowadzenie monitoringu wód poprzez badania czystości wód, prowadzenie odłowów selekcyjnych i kontrolnych;  
 8. Systematyczne szkolenie członków Komisji Zarybieniowych, działaczy i pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką  z zakresu wiedzy ichtiologicznej, prawa wodnego i przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 9. Gromadzenie, analiza i wykorzystywanie wyników badań naukowych, rezultatów działalności rybackiej i ichtiologicznej, a także informacji od wędkarzy (rejestry połowów) w planowaniu i realizacji gospodarki rybacko-wędkarskiej;
 10.   Zwiększenie skuteczności ochrony wód poprzez reorganizację Społecznej Straży Rybackiej, utworzenie i określenie kompetencjiKolegium Komendantów Grup Społecznej Straży Rybackiej, a w szczególności:

1) ścisłe koordynowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu    z działaniami Państwowej Straży Rybackiej, komendantami i komisariatami policji, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska;

2) rozwijanie aktywności Społecznej Straży Rybackiej powiatów poprzez ścisłą współpracę ze starostami powiatowymi i komendami policji oraz PSR;

3) wzmożenie akcji przeciwdziałających kłusownictwu szczególnie w okresie tarła ryb i w okresach przedświątecznych;

4) zacieśnienie współpracy z organizacjami proekologicznymi, Strażą Leśną oraz służbami ochrony środowiska w celu ochrony ryb i miejsc naturalnego tarła;

11.Szkolenie społecznej i etatowej straży rybackiej, organizowanie pracy edukacyjnej wśród młodzieży w zakresie przepisów prawa wodnego, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, podstaw ichtiologii i przepisów PZW;

12. Systematyczne doposażanie Społecznej Straży Rybackiej w odpowiednie środki oraz dbałość o ich prawidłowe stosowanie i wykorzystywanie;

13. Zacieśnianie współpracy  z właścicielami wód (Wody Polskie, Starostwa Powiatowe, gminy) celem zabezpieczenia interesów PZW na wodach dzierżawionych i użytkowanych, a także pozyskiwania nowych wód i terenów rekreacyjnych.

Działalność Sportowo-Turystyczna
 w dziedzinie sportu i wypoczynku wędkarskiego należy:

 1. Dostosować organizację zawodów sportowych do nowych wymagań statutowych;
 2. Kontynuować działalność kół i Okręgu we wszystkich dyscyplinach            i kategoriach sportowych poprzez uczestnictwo reprezentacji Okręgu       w różnych formach rywalizacji sportowej krajowej i międzyokręgowej (zawody Grand Prix, mistrzostwa Polski drużynowe i indywidualne);
 3. Objąć juniorów i kadetów kół Okręgu szczególną opieką organizacyjną     i szkoleniową w poszczególnych wędkarskich dyscyplinach sportowych.
 4. Rozwijać i upowszechniać ofertę imprez wędkarskich i sportowo-turystycznych.

Działalność finansowa i inwestycyjna
Racjonalna gospodarka majątkiem Okręgu Nadnoteckiego PZW wymaga kontynuacji następujących działań:

 1. Prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej w Okręgu i Kołach;
 2. Ustalania wysokości składki okręgowej w sposób zabezpieczający prowadzenie optymalnej gospodarki zarybieniowej przy skutecznej ochronie wód oraz sprawnym funkcjonowaniu Okręgu;
 3. Utworzenie Funduszu Pomocy dla kół w oparciu o regulamin ustanowiony przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Okręgową Komisją Rewizyjną.
 4. Wykorzystania możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych z funduszy unijnych oraz dotacji celowych (samorządy, WFOŚiGW);
 5. Szkolenia osób funkcyjnych w zakresie przepisów finansowych.

Ponadto w czasie obrad Zjazdu zgłoszono 1 wniosek, który decyzją Zjazdu został przekazany do realizacji Zarządowi Okręgu Nadnoteckiego PZW.

- zobowiązuje się do dostarczania dokumentów na zebrania Zarządu minimum 7 dni przed ich terminem.

 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków XIII OZD

/ Stanisław Brzeziński /

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia