Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Podatek denny od pomostów

 

Wyciąg z ustawy Prawo wodne i rozporządzeń w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – tzw. podatek denny od pomostów

 

Co do zasady: grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie za opłata roczną /art. 261 ust.1 ustawy z dnia 20/07/2017 - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) stanowi, iż (cyt.)

 

 

Art. 261. 1. Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięćzwiązanych z:

1) energetyką wodną,

2) transportem wodnym,

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,

4) infrastrukturą transportową lub przesyłową,

5) infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną,

6) uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,

7) działalnością usługową,

8) infrastrukturą telekomunikacyjną,

9) korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1–8

oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną./

 

Wysokość opłaty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28/12/2017 w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami /Dz.U. z 2017 r., poz. 2496/, które przewiduje w §2 ust.1 pkt 8, iż jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:

(…)

8) związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich – wynosi 0,89 zł,

b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,

c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,

d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,01 zł;

 

 

Jednakże przepis art. 261 ust.6 ustawy z dnia 20/07/2017 - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) formułuje zwolnienie z opłaty rocznej w brzmieniu (cyt.)

 

6. Zwalnia się z opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1:

1) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie podmiotom wykonującym prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do tych gruntów;

2) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialnego, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym, związkom sportowym oraz uprawnionym do rybactwa, na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do wód.

 

 

LEGALIZACJA POMOSTÓW

  1. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) stanowi, iż (cyt.)

Wymagane są zgody wodnoprawne:

 

Art. 388. 1. Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

2) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;

 

Art. 394. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

  1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

 

W przypadku pomostów większych zastosowanie ma:

 

Art. 394. 2.Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, skutkujeprzekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

KTO wydaje, do kogo się zgłosić:

 

Art. 397. 1. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.

Czyli należy zgłaszać sprawy do właściwych zarządów – u których mamy dany obwód rybacki.

 

ILE TO KOSZTUJE UZYSKANIE „zgód wodnoprawnych”:

 

Art. 398. 1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1–3, ponosi się opłatę.

2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.

3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł.

4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.

 

8. Opłaty, o których mowa w ust. 2–5, wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich.

9. Poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną dołącza się do:

1) zgłoszenia wodnoprawnego;

2) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

3) wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.

10. Stawki opłat, o których mowa w ust. 2–5, ustalone w roku poprzednim, podlegają każdego roku kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2–5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia